Ajankohtaista

Saipu-STT konsernin Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023

01.03.2024

  – Liikevaihto kasvoi 10 % ja kannattavuus parani


Päättynyt tilikausi oli Saipu Oy:n 69. toimintavuosi ja kahdeksas tilikausi itsenäisenä talotekniikkayrityksenä Hartela-konsernista irtautumisen jälkeen. Konsernin toiminta kattaa rakennusten talotekniikan suunnittelun ja urakoinnin uudisrakennus ja korjausprojekteissa sekä rakennusten huollon ja ylläpidon.

Kesäkuussa 2021 Saipu Oy ja Suomen Talotekniikka Oy muodostivat Saipu-STT konsernin ja tämä on konsernin kolmas tilinpäätös. Vuoden 2023 alusta konsernin liiketoimintaa on johdettu yhtenä yrityksenä, vaikka tytäryritykset olivat omia juridisia yrityksiään. Liiketoiminta oli jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: LVIA-toimiala, sähkötoimiala ja Mikkelin alueyksiköt. Alueyksiköitä on yhteensä 17, jotka vastaavat alueellisesta liiketoiminnasta. Tämä on parantanut konsernin tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä mahdollistanut asiakaspalvelun laajentamisen.

Toimintaa on kehitetty vuoden aikana huomioimalla arvojemme mukainen paikallinen liiketoiminta, jossa korostuu henkilöstön ammattitaito ja vastuullisuus kaikessa toiminnassa. Olemme määritelleet liiketoimintamme tärkeimmiksi arvoiksi ammattitaitoisen ja omistautuneen henkilöstön sekä arvon tuottamisen asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Näille arvoille pohjautuu myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteemme, joiden myötä haluamme olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta.      

Konserniyhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa, Vantaalla, Mäntsälässä, Jyväskylässä, Tampereella, Pieksämäellä ja Mikkelissä. Saipu Oy:n kotipaikka on Helsinki ja Suomen Talotekniikka Oy:n kotipaikka on Mikkeli. Ulkomaan liiketoimintaa ei ole ollut vuonna 2023.    

Saipu-STT konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 114,3 M€ (edellisellä tilikaudella 103,5 M€). Liiketulos parani merkittävästi ja oli 2.544 t€ (-774 t€). Konsernin käyttökate oli 3.134 t€ (-185 t€) ja poistot yhteensä 590 t€ (589 t€), josta konsernin liikearvon poistot olivat 242 t€ (208 t€).

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi ja sen mukana kannattavuus parani merkittävästi, kun kiinteiden kulujen muutos onnistuttiin pitämään maltillisena. Vuoden alussa tehdyt kehitystoimenpiteet ja organisaatiomuutos tehostivat toimintaa ja paransivat projektien hallintaa, jolloin tappiollisten projektien määrä väheni oleellisesti. Myös materiaalien hintojen nousu, joka heikensi merkittävästi vuoden 2022 tulosta, tasaantui viime vuoden aikana ja rakennuskustannusindeksin vuosimuutos oli +1,1 %. Työpanokset nousivat 5,6 %, mutta tarvikepanokset laskivat -1,7 %.

Saipu-STT konsernin palveluksessa oli yhteensä 472 (487) henkilöä. Konsernin henkilöstön määrän odotetaan kasvavan vähän vuoden 2024 aikana, 
vaikka suhdannetilanteesta johtuen alueelliset erot tulevat korostumaan.

Yritysfuusioiden ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen tämän vuoden alussa ja nyt konserni käsittää kolme yritystä: Saipu Oy, Suomen Talotekniikka Oy ja Kaarirakennus Oy. Tämän vuoden aikana jatkamme edelleen yritysten integraatiota ja tavoitteena on, että Suomen Talotekniikka Oy sulautuu emoyritykseen Saipu Oy:n vuoden 2025 alussa.

Näkymät alkaneelle tilikaudelle

Rakennusalan heikko suhdannetilanne jatkui koko viime vuoden ajan, ja Rakennusteollisuus RT on arvioinut vuoden 2023 rakentamisen volyymin laskeneen -10 %. Pahiten lasku kohdistui asuntorakentamiseen -38 %, mutta myös toimitilarakentaminen ja korjausrakentaminen olivat muutaman prosentin laskussa. Vuodelle 2024 on ennustettu edelleen laskua -2 prosenttia. Rakennusalan odotetaan kääntyvän nousuun vasta vuonna 2025, mihin vaikuttaa oleellisesti korkotason kehitys sekä geopoliittisen tilanteen muutokset. Talotekniikan palveluiden kysynnän oletetaan noudattavan rakennusalan yleistä kehitystä ja kilpailutilanteen säilyvän edelleen kireänä. 

Saipu-STT konsernin osatuloutettavien urakoiden laskuttamaton tilauskanta oli tilikauden vaihteessa 70 M€ (94 M€). Tilauskanta painottuu toimitila- ja julkiseen rakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Asuntorakentamisen osuus on alle 20 prosenttia.
Markkinatilanteen ja tilauskannan perusteella Saipu-STT konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2024 olevan yli 100 M€ ja tuloksen olevan selvästi positiivinen. 

Konserni on nettovelaton ja rahoitustilanne on varsin hyvä. Rahoitustuottojen ennakoidaan olevan korkokuluja suuremmat, jolloin korkotason mahdolliset muutokset eivät juurikaan vaikuta konsernin kannattavuuteen.


Toimitusjohtaja
Kari Varkki